ALGEMENE VOORWAARDEN

Terug

 

TOeRISTENBELASTING
 1. Per 1 januari 2012 wordt er bij een groot aantal accomodatie’s een belastingtoeslag gevraagd wisselend van € 1,- per dag/p/p voor de hele periode van uw verblijf of alleen voor de eerste 5 dagen van uw verblijf. Dit verschild per gemeente en provincie. Deze dient aan de eigenares te worden voldaan. Kinderen tot 12 jaar zijn gratis.
ALGEMEEN
 1. Als u via AlwaysItaly.com een vakantiewoning reserveert, wil dit zeggen dat u akkoord gaat met de bepalingen in deze Reserveringsvoorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. AlwaysItaly.com is door de eigenaren van de vakantiewoningen gemachtigd deze te reserveren.
RESERVERINGEN
 1. De accomodatie's van AlwaysItaly.com kunnen schriftelijk en per e-mail gereserveerd worden.
 2. De reservering is geldig vanaf het moment dat de huurder de huurbevestiging heeft ontvangen.
 3. AlwaysItaly.com heeft het recht de reservering teniet te doen binnen 3 werkdagen na boeking, zonder opgaaf van redenen.
 4. Boekingen, betrekking hebbend op het jaar volgende op 2015, worden geaccepteerd onder voorbehoud van de continuering van het huis in het programma van desbetreffende jaar en onder voorbehoud van prijswijzigingen van de gehuurde vakantiewoning.
HUUROVEREENKOMST
 1. De huurder ontvangt zo spoedig mogelijk na de reservering een huurbevestiging per e-mail.
 2. 3 dagen na ontvangst van de bevestiging, dient de huurder het kopie van de bevestiging, ondertekend voor akkoord, aan AlwaysItaly.com te retourneren aan info@alwaysitaly.com.
 3. Na de bevestiging van uw reservering ontvangt de huurder de relevante informatie mbt de gehuurde vakantiewoning. Tevens is er een routebeschrijving naar het huis ingesloten. In de routebeschrijving staan het sleuteladres (indien van toepassing) en het adres en telefoonnummer van de eigenaar ter plekke vermeld.
BETALING
De betaling van de huur geschied ter plaatste aan de eigenaar van de gehuurde vakantiewoning.

MAXIMUM AANTAL PERSONEN, HUISDIEREN
 1. In de huurbevestiging, staat het aantal personen vermeld dat in de vakantiewoning mag overnachten. Slechts na nadrukkelijke schriftelijke toestemming mag dit aantal worden overschreden. Het overschrijden van dit maximum aantal personen kan tot gevolg hebben dat de huurovereenkomst wordt ontbonden, de huurders worden verwijderd uit de vakantiewoning of dat het huurbedrag wordt verhoogd.
 2. Huisdieren mogen, al dan niet tegen vergoeding, slechts worden meegenomen indien dit in de huurovereenkomst staat vermeld.
GEBRUIK VAN DE WONING EN SCHADE
 1. De huurder wordt geacht de gehuurde woning met zorg en respect te behandelen en geen overlast te bezorgen aan de omgeving.
 2. Mocht dit na een waarschuwing wel het geval blijven dan is de verhuurder gerechtigd te verlangen van de huurder de woning te verlaten en de de huurovereenkomst teniet te doen.
 3. Indien om de hierboven vermelde reden de huurovereenkomst teniet gedaan moet worden, kan de huurder geen aanspraak maken op restitutie van het huurbedrag.
 4. De huurder is verplicht de door hem of zijn medehuurders aangerichte schade aan of in de vakantiewoning terstond te vergoeden.
NOODGEDWONGEN ANNULERINGEN
 1. Ingeval van overmacht AlwaysItaly.com, genoodzaakt zou zijn de huurovereenkomst buiten haar schuld te annuleren, zal een gelijkwaardige vakantiewoning gezocht worden. In alle gevallen doet de huurder afstand van verdere rechten.
VRIJWILLIGE ANNULERING DOOR DE HUURDER
 1. In het geval van vrijwillige annulering gelden de volgende regels.
 2. Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient uiterlijk 3 weken voor vertrek schriftelijk en ondertekend bevestigd te worden. De datum van ontvangst van de e-mail geldt als meldingsdatum van de annulering.  ​
BORGSOM, SCHOONMAAK EN AANSPRAKELIJKHEID
 1. De ontvangen presentatie vermeldt de eventuele borgsom en de hoogte daarvan. Deze dient bij aankomst te worden voldaan aan de eigenaar. Deze wordt, onder inhouding van de eventuele kosten van schade in/aan de woning, bij vertrek aan de huurder terugbetaald. De bijkomende kosten zoals b.v. huur linnengoed, eindschoonmaak, evt. stookkosten etc. worden bij aankomst of vertrek van de huurder afgerekend.
 2. Bij de presentatie van de woning wordt vermeld of er sprake is van verplichte eindschoonmaakkosten en hoeveel dit is. De gehuurde vakantiewoning moet door de huurder netjes worden achtergelaten mocht er geen eindschoonmaakkosten betaald hoeven worden! 
 3. De huurder dient zelf zorg te dragen voor een dusdanige verzekering dat de door hem aangerichte schade in voldoende mate gedekt wordt.
KLACHTEN, VERGOEDING TEN GUNSTE VAN DE HUURDER
 1. AlwaysItaly.com staat garant voor de beschrijving van de accommodaties in de presentatie of website van AlwaysItaly.com, zoals die is op het moment van het verschijnen ervan. Modificaties aan de accommodaties, welke sindsdien door de eigenaar zijn aangebracht kunnen leiden tot een gewijzigde situatie. Voor zover dit bij AlwaysItaly.com bekend is, zal de gewijzigde situatie aan de huurder worden meegedeeld. Voor zover dit niet leidt tot de onmogelijkheid de huurovereenkomst volledig uit te voeren, kan de huurder hieruit geen recht op restitutie ontlenen.
 2. Eventuele klachten dienen binnen 24 uur na aanvang van de huurperiode gemeld te worden aan de eigenaar van de vakantiewoning. Indien u op zaterdag aankomt, geldt hiervoor dat de klacht uiterlijk de maandagmiddag daarop volgend plaats dient te vinden. Klachten, die redelijkerwijs niet kunnen worden geconstateerd binnen 24 na aankomst, dienen onmiddelijk na de constatering ervan aan de eigenaar ter plekke te worden vermeld. Deze zullen al het mogelijke doen de klacht op korte termijn te verhelpen. 
AANSPRAKELIJKHEID
 1. AlwaysItaly.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die de huurder ondervindt als gevolg van zijn verblijf in de vakantiewoning.
 2. Ook is AlwaysItaly.com als tussenpersoon niet aansprakelijk voor hindelijke situatie's buiten het gehuurde. 
ONTBINDING VAN EEN OVEREENKOMST
 1. AlwaysItaly.com is gerechtigd de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter teniet te doen, indien de huurder zich niet houdt aan;  
  - de bepalingen in deze huur-en reserveringsvoorwaarden. 
  - aan de gestelde eisen voor het verblijf in de vakantiewonig